පද්‍ය නිර්මාණ

රන්වන් පියාපත් විහිදා නිල්   ගුව                    නේ
මන් මත් කරන සේයාවන් ඇඳ   ගුව                  නේ
සියතුන් කරන ගී නද වැකුනම   සව                  නේ
පුදුමයි නොසිතුනොත් ඉගිලෙන්නට  ගුව          නේ

දිය ඇලි ගලා සුන්දර සිතුවිලි              මවන 

දිය බිඳු හැපී ගල්වල පිනවයි                සවන
හිරු රැස් වලින් නැහැවෙයි ගස් වල     මුදුන
හිමිදිරි උදයේ බබළයි සමනොළ           මුදුන

 

ඇසෙයි දසතින් ගී සියොතුන්              ගයන 

පෙනෙයි මොනරුන් පිල් විදහා           නටන
අගෙයි මින් රළ ගංතෙර තුළ              නටන
මැවෙයි දෙව්ලොව දුටුවිට සිරිලක්       අඟන

 

පිනි බිඳු වැටී දිලිසී මනහර                      මවන
පෙනෙයි මුතු කැට සේ දිලිහී දිස්නය       මවන
යන එන දනන් සැම විට තම නෙත්         යොමන
හිමිදිරි කෙතයි මෙහි සැම සාගිනි           නිවන

 

මුහුණට වැටේ හිරු ගේ හිමිදිරි       කිරණ 

ඈතින් පෙනේ සියතුන් ගුවනේ       සරන
අල්ලා ගතිමි හැගුමක් සිත තුල       සරන
හෙළ ලක් දිවයි සුන්දරකම රජ       කරන

 

 

උණුසුම් පුවත්

සිරස්තල

Newsletter

Tag Cloud

අද පාසල

ඉතිහාසය

බෞද්ධ සිද්ධස්ථාන

ඉංග්‍රීසි

No result...

චිත්‍ර

සංගීතය

No result...

නැටුම්

No result...

කෙටි කතා

ගද්‍ය නිර්මාණ

No result...

තාක්ෂණවේදය

පරිඝනක

No result...

නිසඳැස්

ක්‍රීඩා